Sai sót thường gặp về khai thuế không nên bỏ qua

Khai thuế là công việc vô cùng quan trọng mà các kế toán phải làm. Các quy định về kê khai thuế như quy định nộp tờ khai thuế TNCN đã được quy định cụ thể và rõ ràng, tuy nhiên, khi kê khai thuế doanh nghiệp vẫn thường gặp phải một số sai sót. Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể những sai sót về khai thuế trong bài viết dưới đây.

Khi tờ khai đã gửi đến cơ quan thuế mà phát hiện sai sót,  nhưng vẫn còn trong hạn kê khai thì Doanh nghiệp chỉ cần lập lại tờ khai theo số liệu đã điều chỉnh đúng và nộp lại cho cơ quan thuế
Khi tờ khai đã gửi đến cơ quan thuế mà phát hiện sai sót,  nhưng đã hết hạn kê khai thuế thì thực hiện  Khai bổ sung:

– Đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì kế toán doanh nghiệp chỉ cần lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và phải gửi tài liệu giải thích kèm theo, kế toán không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

thuế tncn

–  Đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì cần phải tiến hành lập hồ sơ khai bổ sung và phải tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với trường hợp khai điều chỉnh làm thay đổi tiền thuế được khấu trừ thì kế toán doanh nghiệp tiến hành như sau:

– Đối với trường hợp khai điều chỉnh làm tăng tiền thuế được khấu trừ thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, kế toán doanh nghiệp cần phải ghi số tiền thuế tăng thêm ở chỉ tiêu 43 trên mẫu KHBS vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng/quý hiện tại.

https://thegioiphuot.net/mau-hoa-don-dien-tu-hop-le-tieu-chi-dau-tien-ma-cac-dn-quan-tam/

– Đối với trường hợp khai điều chỉnh làm giảm tiền thuế được khấu trừ thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, cần phải ghi thêm số tiền thuế được khấu trừ giảm ở chỉ tiêu 43 trên mẫu KHBS vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng/quý hiện tại.

– Đối với trường hợp khai điều chỉnh làm giảm tiền thuế được khấu trừ đồng thời làm tăng tiền thuế phải nộp thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, kế toán doanh nghiệp cần phải ghi số tiền thuế được khấu trừ giảm ở chỉ tiêu 43 của tờ KHBS vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng/quý hiện tại. Đồng thời nộp ngay số tiền thuế tăng thêm ở chỉ tiêu 40 và số tiền nộp chậm vào NSNN.

Đối với Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý. Doanh nghiệp căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh để thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
https://thegioiphuot.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *